Privacy

Borgdonck BV, onderdeel van Van Wanrooij Ontwikkeling en Vastgoed, gevestigd aan Magistratenlaan 34 5223 MD ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Privacy Officer van VWOV is te bereiken via email (info@vwov.nl).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
VWOV verwerkt je persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens, 
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Geboortedatum,
 • Nationaliteit,
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer),
 • Burgerlijke staat,
 • Bankrekeningnummer,
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of huurwoning.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vwov.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VWOV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je: 

 • kredietwaardigheidscheck
 • integriteitscheck

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VWOV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Voor marktonderzoek
 • Voor online advertentiedoeleinden

Inschrijving voor een huurwoning:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren),
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen,
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder verhuurders van onze nieuwbouwwoningen,
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst,
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren,
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten,
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen,
 • Om leveranciers van nutsvoorzieningen na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning,
 • Om onderzoek te doen naar je financiële achtergrond,
 • Om huurwoningen toe te wijzen.
 • VWOV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om fiscale redenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VWOV bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van VWOV te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien VWOV de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan VWOV de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VWOV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, waaronder andere werkmaatschappijen van VWOV, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VWOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee wij bijvoorbeeld gegevens delen zijn:

 • Projectmakelaar,
 • Projectontwikkelaar samenwerkingsverband (indien van toepassing),

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

VWOV gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

VWOV maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

VWOV houdt verder op IP-adres en (indien bekend) emailadres het volgende bij van websitebezoekers:

 • Websitebron van het ingezonden formulier,
 • Webpagina van waaruit het formulier is ingezonden,
 • Bezoeken aan de website,
 • Uitgevoerde acties op de website.
 • Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VWOV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vwov.nl Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

VWOV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VWOV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vwov.nl

 

Vragen?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door van Wanrooij? Dan kun je een e-mail sturen naar info@Vwov.nl

 

Laatste update van deze verklaring: 03-06-2024